De 15 ani impreuna!

Concurs


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„ Copiii au nevoie de o protecție solară adaptată pielii sensibile”

Desfășurată în perioada 30.05. – 06.06.2024

Art. 1 – Organizatorul promotiei

Organizatorul campaniei promoţionale „ Copiii au nevoie de o protecție solară adaptată pielii sensibile”

(denumită în continuare „Campania” sau

„Promotia”) este:

ORGANIC TERRA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bdul Iuliu Maniu, Nr. 7, corp C, SECTOR 6,

înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. J40/20291/2008, Cod Unic de

Înregistrare (CUI) RO 24823799, având contul IBAN deschis la ING Bank, reprezentată legal de Dna.

Iordan Bianca, în calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza „Prova”

sau „Organizatorul”).

Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este


obligatoriu pentru toti Participantii (astfel cum sunt definiti la art. 4.1).

Prin participarea la aceasta Promotie, Participantul (astfel cum este definit la art. 4.1) declara ca a citit, a

inteles si accepta termenii si conditiile prezentului regulamentul. In acest sens, Participantii (astfel cum

sunt definiti la art. 4.1) se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si

prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1. Promotia este organizată și desfășurată la nivel național, pe pagina de Instagram “@prova.ro

https://www.instagram.com/prova.ro si @ramonanastasoiu https://www.instagram.com/ramonanastasoiu/

2.2. Promotia va incepe pe data de 30.05.2024 si va dura pana la 06.06.2024, ora 23:59:59, denumită în

continuare „Perioada desfășurării Campaniei” sau „Perioada Campaniei”. Orice participant care nu se

încadrează în acest interval de timp, nu va fi luat în considerare.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga

durata a Promotiei.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe

care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului

Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul,

precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Promotiei, in cazul aparitiei unui caz de forta

majora/caz fortuit care conduce la imposibilitatea Organizatorului de a

continua Promotia in conditiile prevazute in Regulament, din motive independente de vointa sa si

controlul acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament in conditiile de

mai sus vor fi cuprinse in acte aditionale si vor intra in vigoare in 24 de ore de la momentul la care

acestea au fost comunicate catre public prin publicarea pe pagina de Facebook:

https://www.facebook.com/PROVA.RO

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/ reședința în România,

cu vârsta de minim 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), care respectă termenii și condițiile


prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanții”).

4.2. Nu pot participa la această campanie conturile false de Instagram. Un participant nu poate participa

cu mai multe conturi, el fiind identificat prin datele personale: nume, prenume și număr de telefon. În

cazul nerespectării acestei condiții, participanții vor fi descalificați.

4.3. Nu pot participa la aceasta Campanie angajații Organizatorului.

4.4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă

a prezentului Regulament.

Art. 5 – Premiile Promotiei

5.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele

premii:

3 premii constând intr-o Crema bio protectie solara minerala bebe si copii FPS45 - Eco Cosmetics

5.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale

premiilor acordate in aceasta promotie.

5.4. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi

inlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari. Nu se poate acorda

contravaloarea in bani a premiilor.

5.5. Un participant poate castiga maxim 1 premiu in cadrul Promotiei.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Promotiei este necesara indeplinirea

cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Sa dea FOLLOW paginii de Instagram @Prova.ro si @ramonanastasoiu

https://www.instagram.com/prova.ro respectiv https://www.instagram.com/ramonanastasoiu/

(2) Sa răspunda în comentarii la întrebarea următoare: „Unde mergi în concediu anul acesta?” și sa dea

eticheteze in comentariu profilul altei persoane.

Inscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.

Fara a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica situația

respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

6.2. Premiile descrise la Art 5 se vor acorda dupa cum urmeaza:

Pentru acordarea premiilor prevazute la art. 5.1 se va realiza tragerea la sorti la data de 07.06.2024 cu

ajutorul platformei Easypromos din toate înscrierile valide din cadrul campaniei realizate in perioada

30.05.2024 - 06.06.2024. Tragerea la sorti va fi realizată de catre Organizator, iar la tragerea la sorți

participă toate conturile publice care au respectat regulile menționate la Art. 6.1 . Fiecare concurent

poate participa la acest concurs cu un singur comentariu.

6.2.1. In cadrul tragerii la sorti vor fi desemnati 3 potential castigatori.

6.2.2. In cazul în care un potential castigator nu poate fi validat, se va repeta procesul extragere. Dacă

niciun participant nu poate fi validat, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

6.2.3. Premiile acordate in cadrul Campaniei pot fi revendicate si expediate doar pe teritoriul Romaniei.

6.2.4. Daca pana la finalul Campaniei, numarul de Participanti validati este mai mic decat numarul

premiilor anuntate, premiile ramase nu vor fi acordate si vor ramane in posesia Organizatorului.

6.2.5. Un participant poate castiga maxim 1 premiu in cadrul Promotiei.

6.2.6. Lista câștigătorilor validați, conținând numele și prenumele acestora și premiile câștigate va fi

publicată, potrivit prevederilor legale, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data validării

câștigătorului, pe pagina de Instagram Prova.ro.

1. 6.2.7. Câștigătorii trebuie să trimită datele lor pe adresa de e-mail echipa@prova.ro în cel

mult 3 zile de la data publicării listei câștigătorilor.

6.3. Anuntarea si validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor. Acordarea premiilor

6.3.1. Anunțarea câștigătorilor se va face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data tragerii la

sorți de către Organizator. Câștigătorii vor fi notificați printr-un comentariu la postarea concursului.

6.3.2. Pentru validare, câștigătorii vor fi rugați să furnizeze datele personale (nume, prenume, număr

telefon și adresa completă), numele concursului si numele de pe Instagram pe adresa de e-mail

echipa@prova.ro, în termen de cel mult 3 zile de la data anunțării câștigătorilor.

6.3.3. Premiile vor fi expediate prin curier de catre ORGANIC TERRA SRL la adresa specificată de către

câștigători în momentul anunțării lor. Acordarea premiilor se va realiza în maxim 30 de zile lucrătoare,

de la data validării câștigătorului și comunicării adresei de expediție. Prin semnarea avizului de expediție

(AWB) întocmit de către firma de curierat, câștigătorul confirmă recepționarea premiului. Participantul

la Campanie, desemnat câștigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplinește condițiile

prevăzute de Regulament, pierde în mod automat calitatea de câștigător și nu poate intra în posesia


premiului.

Premiile care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor rămâne la dispoziția

Organizatorului, care poate dispune de ele cum consideră de cuviință.

6.3.4. Organizatorul nu va fi responsabil de eventuale erori ce pot interveni la comunicarea datelor

personale de către participant

Art 7 – Limitarea raspunderii

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la,

pentru:

* Inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate inainte de

data de 30.05.2024 sau dupa data de 06.06.2024;

* Pierderile sau intarzierile inscrierilor prin intermediul Mijloacelor de Comunicare, generate de

defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;

* Situatiile in care Mijloacele de Comunicare cu care s-au inscris Participantii nu pot fi identificate

(cont utilizator inactiv, blocat, numarul de telefon este dezactivat, blocat, nu se afla in aria de

acoperire, etc.) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie in

timpul precizat in Regulament ;

* Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale Mijlocului de Comunicare de catre furnizorii

locali ai acestor servicii sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor pe

perioadele de trafic intens;

* Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si

care nu indeplinesc conditiile de validare de la Art. 6.

* Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si

este de acord cu urmatoarele :

i. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea ;

ii. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea

premiului si ca este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz

de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din

jur;

* Organizatorul implicat in Campanie:


i. Nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii

premiilor;

ii. Este exonerat de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la

prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu

premiile ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar

fara a se limita la vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse

patrimoniilor;

iii. Nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in

legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

Art. 9 - Angajamente

9.1. Prin inscrierea in Campania „ Copiii au nevoie de o protecție solară adaptată pielii sensibile.”,

Participantii sunt de acord si se obliga sa

respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

9.2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 2016/679

privind Protectia Persoanelor Fizice in ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, precum

și orice alte dispozitii referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

Art 10 - Prelucrarea datelor personale

10.1. Prin participarea la Campania „ Copiii au nevoie de o protecție solară adaptată pielii sensibile.”

participanții sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, conditiilor prezentului

Regulamentului Oficial și si inteleg ca in acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator

pentru desfasurarea Campaniei, in vederea organizarii Campaniei, inscrierii Participantilor, deliberarii,

validarii, anuntarii castigatorilor astfel cum sunt aceste informatii detaliate in cadrul acestui Regulament

Oficial.

10.2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator și Împuterniciții

săi, iar datele câștigătorilor Campaniei vor fi utilizate în scopul validării, comunicarii și livrării premiilor.

Datele cu caracter personal colectate vor fi din categoria datelor de identificare, si anume: nume,

prenume, data nasterii, adresa de email, adresa de livrare a premiului, numar de telefon. Scopul

prelucrării este acela de promovare a produselor eco cosmetics. Prelucrarea datelor cu caracter

personal va fi realizată în mod legal, in baza consimtamantului participantului exprimat pe platforma

destinata

campaniei, cu respectarea principiilor de prelucrare prevăzute de legislația specifică, în vederea

participării la aceastӑ campanie, validării finale a câștigătorilor și atribuirii premiilor în vederea


îndeplinirii obligațiilor legale ce-i revin Organizatorului (ORGANIC TERRA S.R.L.).

10.3. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie dezvăluite către terți cu

excepția împuterniciților/prepușilor săi implicați în desfășurarea Campaniei.

10.4. Prin înscrierea la această Campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului

Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele lor să fie făcute

publice pe platforma destinata campaniei.

10.5. Datele se vor prelucra în scopul realizării concursului si pentru transmiterea ulterioara de

informatii exclusive și personalizate cu privire la noi produse, promoții aflate în curs (ex.: reduceri /

vouchere) sau concursuri, în conformitate cu prezentul Regulament și cu legislația aplicabilă în domeniul

protecției datelor, nu în alte scopuri, exceptând cazul în care acest lucru este impus de legislația

comunitară sau de cea a unui stat membru.

10.6. Toata documentația care constituie dovada prelucrării corespunzătoare a datelor, în conformitate

cu regulamentul concursului dar și a Regulamentului (U.E.) 679/2016, va fi păstrată de Organizatorul

concursului ulterior încetării Campaniei, în conformitate cu perioadele de păstrare aplicabile. Ulterior

finalizării campaniei și îndeplinirii obligațiilor fiscale, Operatorul de date va solicita Împuternicitului, să

returneze datele cu caracter personal prelucrate sau să le șteargă din toate echipamentele folosite

pentru desfășurarea campaniei, fiind întocmit un proces-verbal în acest sens.

10.7. Organizatorul se va asigura că nicio persoană neautorizată nu va avea acces la echipamentele de

prelucrare a datelor cu caracter personal. În acest sens Organizatorul a impus sub supravegherea

ofițerului de protecție a datelor cu caracter personal, măsuri tehnice și organizatorice conform art. 32

paragraf 1 lit. b) din Regulamentul (U.E.) 2016/679 și a legislației aplicabile.

10.8. Societatea “SC ORGANIC TERRA S.R.L”se obligă să respecte

prevederile Regulamentului (U.E.) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ale Participanților,

stocate pe durata campaniei și ulterior acesteia. Acestea se angajează să păstreze confidențialitatea

datelor personale ale participanților la campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare.